ECONOMY.bg

България, Водещи новини
2708 прочитания

България бе приета във валутния механизъм ERM 2

Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1,95583 лева
10 юли 2020, 20:46

Днес (10 юли) България и Хърватия се присъединиха към ERM 2*, известен като „чакалнята за еврозоната“ и към Банковия съюз, съобщиха от Европейската централна банка във Франкфурт.

По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II (ВМ II)*. В процеса на вземане на това решение бе включена Европейската комисия и бяха проведени консултации с Икономическия и финансов комитет, съобщиха от Българската народна банка (БНБ).

Централният курс на българския лев е фиксиран на 1 евро = 1,95583 лева.

Около този централен курс на лева ще бъде поддържан стандартният диапазон от плюс или минус 15 процента.

В същото време, след внимателна оценка на адекватността и устойчивостта на валутния борд в България, бе прието, че България се присъединява към валутния механизъм със съществуващия си режим на валутен борд, като едностранен ангажимент и без допълнителни изисквания към ЕЦБ.

Споразумението за участие на лева във ВМ II се основава, наред с друго, върху ангажимента на България да се присъедини едновременно към Банковия съюз и ВМ II и на изпълнението от българските власти на мерките, описани в писмото за намерения от 29 юни 2018 г., които са от значение за гладкото присъединяване и участие във ВМ II. Тези мерки са в следните шест области на политики: 
• банков надзор,
• макропруденциалната рамка,
• надзора над небанковия финансов сектор,
• рамката за предотвратяване на пране на пари,
• рамката за несъстоятелност,
• управлението на държавните предприятия. 

Страните, участващи в процеса по ВМ II, приветстват положителната оценка за изпълнението на тези ангажименти, дадена от Европейската централна банка и Европейската комисия. Европейската централна банка също днес оповести установяването на тясно сътрудничество с Българската народна банка .

Споразумението за участие на българския лев във ВМ II е придружено от твърд ангажимент на българските власти да провеждат благоразумни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансовата стабилност и постигане на висока степен на устойчива икономическа конвергенция. Българските власти поеха ангажимент да предприемат конкретни мерки, свързани с политики в областта на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката за несъстоятелност и рамката за предотвратяване на пране на пари.

България също ще продължи да извършва всеобхватните реформи в съдебната система и в политиката за борба с корупцията и организираната престъпност в България, с оглед на тяхната важност за стабилността и доверието към финансовата система. 

Властите заедно със съответните органи на Европейския съюз чрез подходящи инструменти ще наблюдават отблизо развитието на макроикономическата политика и осъществяването на тези мерки.

Задължителните точки на интервенция във валутния механизъм ще бъдат оповестени от ЕЦБ и Българската народна банка преди отварянето на валутните пазари на 13 юли.

*ERM2/ВМ II- (European Exchange Rate Mechanism 2 – ERM2 или ERM II) – система въведена от Европейското икономическо общество на 1 януари 1999 г. заедно с въвеждането на единната европейска валута – еврото, като част от европейската монетарна система (EMS), за намаляване на променливостта на валутния курс и постигане на парична стабилност в Европа. След приемането на еврото политиката се промени във връзка с обвързването на валутите на страни от ЕС извън еврозоната с еврото (като централната точка е общата валута). Целта е да се подобри стабилността на тези валути, както и да се получи механизъм за оценка на потенциалните членове на еврозоната. Към 2020 г. във ERM II участват три валути: датската крона, хърватската куна и българският лев.

Абонирайте се за седмичния бюлетин на Economy.bg